Informare

Încep lucrările pe pârâul Valea Caselor în localitatea Dragoslavele

În anul 2024 va începe execuția lucrărilor la obiectivul de investiții “Amenajare împotriva inundațiilor pârâul Valea Caselor în localitatea Dragoslavele, județul Argeș”, realizat de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Lucrările propuse și aprobate a se executa pentru amenajarea cursului de apă Valea Caselor în intravilanul localității Dragoslavele sunt:  regularizarea albiei pe o lungime de 4 km, consolidări de mal din ziduri de piatră (cu o inălțime de 2 metri) pe lungimea de 4 865 de metri, reabilitarea zid si subzidire pe o lungime de 1290 metri, reabilitarea căderilor existente pe o lungime de 5 metri, refacerea a 3 praguri de retenție, 32 de căderi de beton. Pârâul Valea Caselor este afluent de stânga al Râului Dâmbovița, pe teritoriul localității Dragoslavele în Județul Argeș. Amenajarea pârâului Valea Caselor și realizarea unor lucrări de protecție a albiei este necesară pentru punerea în siguranță, reducerea riscului la inundații a comunităților riverane și pentru diminuarea pagubelor produse de inundații în localitate.

Un alt obiectiv de investiții, pentru care în anul 2024 este prevăzută începerea lucrărilor, este

Regularizare Valea Poienarii de Muscel – județul Argeș”. Proiectul are o valoare de 23,2 milioane lei cu TVA. Conform studiului de fezabilitate, în vederea reducerii gradului de risc la inundații și evitarea pagubelor în zonele traversate de Valea Poienari se vor executa: consolidări de mal din zidărie de piatră și beton; lucrări transversale din beton pentru compensarea pantei și menținerea talvegului  albiei (praguri și căderi).

Un obiectiv de investiții, aflat în curs de recepție a lucrărilor în acest an, este reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică la barajul Pecineagu (situat pe cursul superior al râului Dâmbovița), unul dintre cele mai mari baraje pe care Administrația Bazinală de Apă le are în administrare. Au fost înlocuite echipamentele uzate fizic și moral din punctul de transformare.  Lucrarea a constat și în construcția unei linii electrice subterană deoarece linia electrică aeriană necesită frecvente reparații ca urmare a avariilor produse în condiții meteorologice nefavorabile (căderi de arbori, alunecări de teren, etc.). Investiția are o valoare de peste 2,8 milioane lei.

În anul 2023 la obiectivul de investiții Regularizare pârâu Budeasa, comuna Budeasa, zona de debusare în rigola de dig, mal drept acumulare Mărăcineni, județul Argeș au fost realizate protecții de mal în valoare de 1 milion de lei.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea are în administrare și întreținere 52 de lacuri de acumulare (din care 48 permanente și 4 nepermanente),  12 baraje de priză, 18 noduri hidrotehnice,  4 statii de pompare, 218 km îndiguiri, 293 km apărări și consolidări de maluri, 320 km regularizări de albii. Pentru toate aceste obiective ABA AV, prin serviciile de specialitate, propune și asigură execuția de lucrări de investiții, reparații și întreținere pentru exploatarea în condiții de siguranță, la parametrii proiectați.

 

Ziua Mondială a Zonelor Umede

2 februarie este data la care este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede. Zonele umede sunt cunoscute sub numele de rinichii pământului. Plantele și solul lor filtrează apa în mod natural și o stochează. Captează dioxidul de carbon din atmosferă și depozitează mai mult carbon decât orice alt ecosistem de pe pământ. Găzduiesc 100 000 de specii de apă dulce, asigură 20% din necesarul global de alimente și acționează ca amortizoare naturale în timpul inundațiilor și furtunilor.

În 1971 a fost semnată Convenția Ramsar, un act internațional sub egida UNESCO, ce stabilește reguli de protecție a ecosistemelor formate din zone umede. România s-a alăturat acestei convenții în 1991 prin înscrierea Deltei Dunării pe lista siturilor Ramsar.

În România sunt 20 de zone umede de importanţă internaţională, cea mai mare fiind Rezervaţia  Biosferei „Delta Dunării”, cu o suprafaţă de 580.000 ha.

Două, din cele 20, se află în bazinul hidrografic Argeș-Vedea

  • Parcul Natural Comana, cu o suprafață de 24.963 ha
  • Balta Suhaia, cu o suprafață de 19.594 ha.

Pentru a menține și valorifica beneficiile zonelor umede, la nivelul Apele Române se caută soluții verzi, viabile, care să redea râurilor luncile inundabile. În baza Directivei Cadru Apă nr. 2000/60/CE aprobat prin HG nr. 392/2023 și a Directivei privind Inundații nr. 2007/60/CE aprobat prin HG nr. 886/2023, au fost eleborate Planuri de Management care conțin și astfel de măsuri. La nivelul Administrație Bazinale de Apă Argeș-Vedea, acestea sunt reamenajarea și restaurarea cursurilor de apă și a luncilor inundabile, identificarea de zone pretabile pentru aceaste măsuri, realizarea de noi acumulări laterale (poldere).

Fenomene de iarnă in bazinul hidrografic Argeș-Vedea

Temperaturile cu valori negative au dus la apariția formațiunilor de gheață pe unele cursuri de apă din bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Temperatura minimă înregistrată în data de 22 ianuarie a fost de -15C la stația hidrometrică Slobozia, pe râul Dâmbovnic, în timp ce la Pitești au fost înregistrate – 8C.

Pe râul Arefu, la Arefu, s-a format pod de gheață continuu iar pe pârâul Râușor (stația hidrometrică Rucăr) s-a format gheață la fund. La stația hidrometrică Ciumești, pe Râul Doamnei, curg ghețuri care acoperă 10% din suprafața apei.

Pe râurile Dâmbovița, Râul Doamnei, Bratia, Târgului, Bughea, Argeșel, Dâmbovnic, Neajlov, Cârcinov, Sabar, se semnalează gheață la mal.

Stratul de zăpadă măsoară 10 cm la barajul Pecineagu și 5 cm la barajul Râușor,   14 cm la stația hidrometrică Tătărăștii de Sus pe râul Teleorman și la Ciobani pe râul Cotmeana.

În zilele următoare formațiunile de gheață vor fi în intensificare și extindere pe majoritatea râurilor.

Măsurătorile realizate la stațiile hidrometrice indică o scădere a nivelurilor apei pe cele mai multe râuri din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, tendință care se va menține.

Serviciile de specialitate din cadrul ABA Argeș Vedea monitorizează fenomenele pe toate cursurile de râu şi în lacurile de acumulare.

La această dată în principalele lacuri de acumulare din bazinul hidrografic Argeș este stocat un volum de apă de aproximativ 525 milioane metri cubi (reprezentând 71% din capacitatea de retenție).

ABA Argeș-Vedea continuă aplicarea măsurilor pentru timpul friguros care asigură exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare: verificarea

stării tehnice și funcționale a echipamentelor hidromecanice, a instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, a surselor de alimentare cu energie electrică, îndepărtarea obstacolelor care ar putea provoca îngrămădiri de sloiuri pe anumite cursuri de apă. Programul pentru timp friguros va fi aplicat pe toată perioada rece. ​

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (TITULARUL PROIECTULUI)

Pregătiri pentru iarnă la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea a finalizat verificarea construcțiilor și lucrărilor hidrotehnice administrate pentru a fi pregătite de funcționarea în perioada de timp friguros. Înainte de începrea sezonului rece ABA Argeș-Vedea a luat măsuri pentru exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice, unele fiind cu caracter general iar altele cu caracter specific fiecărui obiectiv hidrotehnic administrat.

Au fost realizate verificări privind starea tehnică și funcțională a echipamentelor hidromecanice, instalațiilor electrice, de automatizare, de încălzire, de barbotare de la baraje, stații de pompare,  prize de apă, ungerea și gresarea tuturor articulațiilor de la echipamentele hidromecanice, verificarea functionalității surselor de alimentare cu energie electrică, starea tehnică a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare, pregătirea lor pentru perioada de timp friguros.

Specialiștii Apelor Române adaptează Programele de exploatare a lucrărilor hidrotehnice la condițiile de iarnă pe baza prognozelor meteorologice si hidrologice de scurtă durata. După finalizarea verificărilor de toamnă, această activitate integrează în mod responsabil datele obținute de specialiști, atât din exploatarea sistemelor complexe de gospodărire a apelor, cât și cele provenite din activitățile de urmărire și supraveghere a construcțiilor hidrotehnice, care devin esențiale pentru perioada imediat următoare.

Administrarea lucrărilor hidrotehnice în sezonul rece se face pe baza unui program specific, aplicat în perioada noiembrie 2023 – martie 2024 și intitulat “Programul de măsuri pentru expoatarea lucrărilor hidrotehnice în perioada de timp friguros”.​

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Acumularea Bascov golită controlat

Lacul de acumulare Bascov, situat pe cursul râului Argeș, amonte de localitatea Pitești, este în curs de golire controlată.

Procesul, care presupune golirea totală a acumulării, a început în data de 10 noiembrie. Prin această măsură sunt asigurate condițiile de lucru necesare pentru ca Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș să poată realiza activitățile de întreținere a echipamentelor și instalațiilor proprii de la centrala hidroelectrică – baraj Bascov.

Conform programului de execuție a reparațiilor, estimăm că până la data de 20 noiembrie 2023 lacul va fi din nou plin.

Deși pentru unele persoane poate fi tentantă intrarea în cuveta lacului golit, le avertizăm că riscă accidentări și pot își pune viața în pericol.

​Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a transmis informarea privind golirea lacului de acumulare Bascov către toate instituțiile județene cu atribuții în acest domeniu.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ședința Comitetului de Bazin Argeș-Vedea

O nouă ședință de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea a fost organizată cu ocazia finalizării de către Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și predării către Consiliile Județene a  Hărților de Hazard și de Risc la Inundații, elaborate în cadrul Ciclului al II – lea de implementare al Directivei Inundații 60/CE/2007.

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații sunt documente elaborate în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii aferente Administraţiilor Bazinale de Apă și al fluviului Dunărea, recent aprobate prin Hotărâre de Guvern. Acestea conțin informații importante pentru creșterea gradului de conștientizare a populației și a autorităților și pentru a ghida planificarea spațială luând în considerare riscul de inundații.

Toate aceste sunt realizate în cadrul proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania.

Un alt subiect pe ordinea de zi a fost prezentarea principalelor prevederi ale OUG 52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor – anexa nr. 7.3 – utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de către AN Apele Române.

Ședința desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman, a fost condusă de prefectul județului Argeș în calitate de Președinte al Comitetului de Bazin Argeș-Vedea și a reunit principalii factori din domeniu apelor, instituțiile administrației publice locale, utilizatorii de apă din bazin, dar și organizațiile non-guvernamentale locale.  ​

 

Nu putem aduna cât pot unii arunca!

Este semnalul de alară pe care il trage Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea referitor la gunoaiele care ajung în ape.

Cu ajutorul personalului de la Formația Baraj Golești și Formația Cursuri de Apă Topoloveni (Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș) au fost adunat deșeurile „poposite”, după călătoria pe apă, în fața stavilelor clapet ale barajului Golești.
Pet-uri, papuci, bucăți de polistiren și plastic au fost colectate bucată cu bucată. În total 15 metri cubi de deșeuri și-au încheiat „călătoria” pe apă. Și formațiile Întreținere Cursuri de Apă Câmpulung și baraj Râușor au igienizat coronamentul, paramentul amonte și aval ale barajului Râușor (râul Târgului, comuna Lerești, Argeș). La final, munca lor a însumat 37 de saci cu deșeuri și o zonă curată.
“Colectarea deșeurilor din râuri și lacuri este o muncă sisifică pe care noi, gospodarii de ape, o ducem constant pentru a avea o apă curată. Faptele iresponsabile ale celor certați cu bunul simț au impact asupra resurselor de apă și asupra noastră, a tuturor, afectând calitatea vieții.’’- Bogdan DAVID, director ABA Argeș-Vedea

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea s-a implicat și anul acesta în proiectul Let’s Do It, România!. Cu ajutorul personalului propriu din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor Argeș, Ilfov București, Teleorman și Sistemelor Hidrotehice Independente Olt și Văcărești au fost colectate cantități importante de deșeuri din zonele administrate.​